Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Systemu e-Urząd

e-Instytucja.pl sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.eurzad.zabkowiceslaskie.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego e-Urząd

Data publikacji strony internetowej: 2017-06-17.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-11.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.
 • Kontrast w niektórych miejscach serwisu może nie być prawidłowy.
 • Mogą zdarzyć się linki otwierające nowe okna bez uprzedzenia użytkownika.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-11. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Jolanta Cholewińska. Kontakt: jolanta.cholewinska@zabkoiwiceslaskie.pl, tel. 748156325. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich jest Jolanta Cholewińska, jolanta.cholewinska@zabkoiwiceslaskie.pl, tel.748156325. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących bip.zabkowiceslaskie.pl odpowiada: Wydział Organizacyjny  Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich

 • adres poczty elektronicznej: krystian.nowakowski@zabkowiceslaskie.pl
  telefon: 748165-302
 • Koordynator ds. dostępności:  Jolanta Cholewińska
  telefon: 748165-325
  e-mail: jolanta.cholewinska@zabkowiceslaskie.pl

Każdy ma prawo:
- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie żądania powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej.
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Burmistrza Ząbkowic Śląskich

adres: ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie
e-mail: urzad@zabkowiceslaskie.pl


Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich:

ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie

 

 • budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • wejście do budynku nie zawiera pochylni i platformy umożliwiającej wjazd do urzędu dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku nie znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku nie jest dostępna winda osobowa umożliwiająca wjazd na wszystkie poziomy budynków,
 • na parkingu Urzędu jest wydzielone miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych,
 • do wejścia budynku prowadzą schody,
 • przy wejściu do budynku od strony parkingu jest dzwonek dla osób niepełnosprawnych.,
 • nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące,
 • informacje głosowe udzielane są przez kontakt z pracownikiem Biura Obsługi Interesanta,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • urząd nie posiada pętli indukcyjnych, brak oznaczeń w alfabecie Brajla

Ułatwienia dostępu: